Psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutukseen perustuvaa hoitoa, joka syntyy asiakkaan ja terapeutin yhteistoiminnasta. Se on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää ammatillista toimintaa.  

Tutkimustiedon perusteella tiedetään, että psykoterapiasta on hyötyä suurimmalle osalle asiakkaista. Erot vaikuttavuudessa eri psykoterapiasuuntausten välillä ovat kuitenkin vähäiset. Tämä tutkimustulos on johtanut tutkijoita kiinnittämään huomiota niihin piirteisiin, jotka ovat kaikille psykoterapiamuodoille yhteisiä. Yksi tällainen on esimerkiksi hyvä yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä.

Mitä istunnoilla tehdään

Istuntojen rakenne vaihtelee asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan ja on hieman erilainen lyhytkestoisissa konsultaatiokäynneissä kuin pitkäkestoisessa psykoterapiaprosessissa. Ensimmäisillä käynneillä yleensä pyrin kuuntelemaan asiakaan kertomusta tarkalla korvalla ja tarkastelen kertomukseen sisältyviä tunteita ja merkityksiä, joita voidaan sitten yhdessä pohtia. Kiinnitän huomiota myös asiakkaan vahvuuksiin ja pyrin tuomaan niitä esille. Tarvittaessa mietitään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen.

Psykoterapian tavoitteista ja toimintatavoista neuvotellaan yhdessä. Usein terapiassa tutkitaan asiakkaan elämänhistoriaa ja ihmissuhteita. Terapiassa tavoitellaan ja harjoitellaan myös uudenlaisia toiminta- ja ajattelutapoja. Muutos edellyttää tai tuottaa usein myös erilaisia tunnekokemuksia. Tunteiden tarkastelu onkin usein keskeistä terapiassa. tarvittaessa voidaan keskustelun lisäksi käyttää myös muita menetelmiä esimerkiksi kirjoittamista, kuvia tai rentoutuharjoituksia.

Psykoterapia kestää yleensä 1-3 vuotta ja tapaamisia on viikoittain. Joskus tapaamistiheys voi olla myös 2 kertaa viikossa. Terapia voi olla myös lyhytterapiaa, jolloin tapaamisia on yleensä 10-20.

Miten hakeutua psykoterapiaan

Terapiaan voi hakeutua ilman lähetettä itse maksaen. Joissain tapauksissa oma tai työnantajan vakuutus voi korvata 10-20 kerran lyhytpsykoterapian. Pitkät, 1-3 vuoden, psykoterapiat toteutuvat pääosin Kelan tukemina kuntoutuspsykoterapioina.


Mielenterveystalon sivuilta löytyy erittäin hyvä Psykoterapiaan hakeutujan opas, jossa on hyödyllistä tietoa mm. siitä, milloin ja miten voi hakeutua psykoterapiaan ja miten valita itselleen sopiva psykoterapeutti.  

Kelan kuntoutuspsykoterapia

KELA korvaa tietyin edellytyksin tarpeenmukaista kuntouttavaa psykoterapiaa, jonka tavoitteena on työ- tai opiskelukyvyn tukeminen tai parantaminen. Ks. tarkemmin KELAn sivuilta.

Kelan korvausta kuntoutuspsykoterapiaa varten voi saada enintään 80 terapiakäynnille vuodessa ja kolmessa vuodessa enintään 200 käynnille.